Vrh N

narozeni 8.8.2021

Fena  1 - prodaná

Fena 2 - prodaná

Fena 3 - prodaná

Fena 4 - prodaná

Fena 5 - prodaná

Fena 6 - prodaná

Fena 7 - prodaná

Pes 1 - prodaný

Pes 2 - prodaný

Pes 3 - prodaný

Pes 4 - prodaný

Pes 5 - prodaný

Pes 6 - prodaný